GTK håller digitalt årsmöte torsdagen den 25 mars kl 18:30. Som medlem kan du delta i årsmötet genom länken:

https://call.lifesizecloud.com/2368163

Dagordning

 1. Ordförande förklarar mötet för öppnat
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
 7. Kassarapport och revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för styrelsen (2 år)
 10. Val av ledamöter, minst 2 och max 6, (2 år)
 11. Val av revisor 1 år
 12. Val av valberedning, 2 personer varav en sammankallande, (1 år)
 13. Klubbinformation
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Det har varit ett intressant år med många nya utmaningar för att få verksamheten att flyta på med de restriktioner som funnits under året.
Styrelsen har under 2020 haft 12 protokollförda möten. Utöver dessa möten har det varit arbetsinsatser för att städa invändiga utrymmen.
Det gjordes också en insats att rengöra utebanan, det gjordes vid 2 tillfällen under april och maj. Under hösten provade vi att ha extern städning av både hygienutrymmena såsom innebanan. Det utfördes också en initial rengöring av innebanan. Utfallet blev bra och vi beslutade att fortsätta med
det. Det är nu städning varannan vecka schemalagt. Det har införskaffats en ny rengöringsmaskin för hygienutrymmena och prov pågår om det kan hittas en lämplig dammsugare robot även för innebanan. Det har också införskaffats en bollmaskin och det som är kvar är hur vi skall på ett enkelt sätt kunna hyra ut den till våra medlemmar.

Det har också gjorts en enkät för att få in synpunkter från föräldrar hur vi skall utveckla klubben.

Bokatennis.nu
Det digitala bokningssystemet hjälper oss och vi har under året lärt oss och försökt att förenkla för användarna. Det är 55 medlemmar i GTK och utöver det har vi ca 70 st. som bokat och spelat tennis.

Tränare
Antal barn, juniorer och vuxna har under året varierat mellan 30 till 24st och Daniel Nilsson har även haft en pensionärsgrupp på 9st. När det pga. pandemin blev restriktioner så har träningar ställts in och vi har tappat utövare och har nu endast träning en dag i veckan.

Tränarutbildning
Vi har tappat de äldre juniorer vi haft och har ingen för tillfället i föreningen som kan stötta och hjälpa till. Vi har haft öppet hus ändå under Move-It och fick några nyfikna som kom och provade på. Även under höstlovet var det besök av ett fritis som provade och lekte en dag.

Läger
Pga. det rådande läget så har det varit dåligt med deltagande på läger och tourer. Men det anordnades ett 2 dagars träningsläger i Grästorp på höstlovet i samarbete med Högsäter och Uddevalla. Det är Daniel som tränar även dessa klubbar och håller i det. Det var 12st som deltog från
klubbarna.

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2020.
Ordförande : Robert Persson, fram till augusti
Sekreterare: Lina Tengstöm Kassör: Tommy Gunnarsson, även tillförordnad ordförande fr.o.m augusti
Ledamot: Dag Hardyson Ledamot: Per Götell
Ledamot: Anneli Götell Ledamot: Åsa Karlsson

Med hopp om ett nytt och enklare 2021.
Tommy Gunnarsson
Tilf. Ordf. GTK